English   Vietnamese |

CÔNG TY TNHH SX - TM CHÍ PHÁT

Joomla Plugin

                   CHI? PHA?T - TH??NG HIÊ?U ?A?NG TIN CÂ?Y

          Thâ?u hiê?u tâ?m quan tro?ng cu?a tru?c l?n cao su trong n?n công nghi?p sa?n xuâ?t c? khí hi?n nay t?i Vi?t Nam, cùng v?i nh?ng ??ng du?ng th??c tiê?n mà tr?c cao su mang ??n, công ty  Chi? Pha?t ?a? ????c tha?nh lâ?p nh?m ?a?p ??ng nh?ng nhu câ?u trên.

          Trong quá tŕnh t?n t?i và phát tri?n, chúng tôi ?ă ph?n ??u tr? thành m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t, phân ph?i tiên phong trên th? tr??ng tr?c cao su ? Vi?t Nam. Quư khách hàng co? nhu câ?u sa?n xuâ?t tru?c m?i cho nh?ng nga?nh công nghiê?p kha?c nhau? Quy? kha?ch câ?n di?ch vu? tân trang, ph?c h?i và b?o tŕ tr?c c?? ??i ng? chuyên gia k? thu?t cu?a chu?ng tôi s?n sàng mang l?i nh?ng t? v?n c?n thi?t ?a?p ??ng nhu c?u c?a quy? kha?ch hàng.

          Chu?ng tôi chuyên cung câ?p ca?c sa?n phâ?m sau:

?       Tr?c l?n trong công nghi?p in
?       Tr?c công nghi?p
?       Tr?c Crome
?       Tr?c kim lo?i
 va? ca?c di?ch vu? khác theo yêu câ?u c?a khách hàng

          Trong su?t nh??ng n?m ca?nh tranh va? phâ?n ?â?u trên thi? tr???ng tiê?m n?ng ta?i Viê?t Nam, vâ?n ?ê? ?a?o ???c kinh doanh luôn ????c chu?ng tôi ??a lên ha?ng ?â?u va? ?a? tr?? tha?nh m?t ?u ?iê?m cu?a th??ng hiê?u Chi? Pha?t - tr?c cao su.

          Tiêu chí hàng ??u cu?a Chi? Pha?t la? lao ??ng không ng?ng ?? mang ??n cho quư khách hàng nh?ng thành ph?m v?i ch?t l??ng cao câ?p t? nh?ng v?t li?u t?t nh?t, giao hàng ?úng h?n, v?i giá c? h?p lư nh?t, và di?ch vu? kha?ch ha?ng chuyên nghi?p nh?t.

         Là m?t doanh nghi?p ?ang phát tri?n, chúng tôi luôn c? g?ng c?i ti?n h? th?ng máy móc c? khí c?a ḿnh v?i nh?ng công ngh? tân ti?n nh?t hi?n nay.

         Là m?t th??ng nghi?p v?ng b?n, chúng tôi ra s?c ??i m?i chính ḿnh ?? tr? nên hoàn thi?n h?n trong công tác qu?n lư và hi?u qu? h?n trong s?n xu?t.
         Chúng tôi lao ??ng tích c?c nh?m nâng cao uy tín và th??ng hi?u c?a ḿnh.

        Chí Phát muô?n g??i s?? tri ân sâu s??c nhâ?t ?ê?n quy? kha?ch ha?ng trong nh?ng n?m qua va? trân tro?ng t??ng c? hô?i h??p ta?c gi??a hai bên.


   S?? tin t???ng cu?a kha?ch ha?ng chi?nh la? mu?c tiêu phâ?n ?â?u cu?a chu?ng tôi.
          Chi? Pha?t hân ha?nh ????c h??p ta?c v??i quy? kha?ch ha?ng.

 b_rollers

4-Rollers_small

IMG_1150