English   Vietnamese |

CNG TY TNHH SX - TM CH PHT

                   CHI? PHA?T - TH??NG HI?U ?A?NG TIN C?Y

          Th?u hi?u t?m quan tro?ng cu?a tru?c l?n cao su trong n?n cng nghi?p sa?n xu?t c? kh hi?n nay t?i Vi?t Nam, cng v?i nh?ng ??ng du?ng th??c ti?n m tr?c cao su mang ??n, cng ty  Chi? Pha?t ?a? ????c tha?nh l?p nh?m ?a?p ??ng nh?ng nhu c?u trn.

          Trong qu trnh t?n t?i v pht tri?n, chng ti ? ph?n ??u tr? thnh m?t trong nh?ng nh s?n xu?t, phn ph?i tin phong trn th? tr??ng tr?c cao su ? Vi?t Nam. Qu khch hng co? nhu c?u sa?n xu?t tru?c m?i cho nh?ng nga?nh cng nghi?p kha?c nhau? Quy? kha?ch c?n di?ch vu? tn trang, ph?c h?i v b?o tr tr?c c?? ??i ng? chuyn gia k? thu?t cu?a chu?ng ti s?n sng mang l?i nh?ng t? v?n c?n thi?t ?a?p ??ng nhu c?u c?a quy? kha?ch hng.

          Chu?ng ti chuyn cung c?p ca?c sa?n ph?m sau:

?       Tr?c l?n trong cng nghi?p in
?       Tr?c cng nghi?p
?       Tr?c Crome
?       Tr?c kim lo?i
 va? ca?c di?ch vu? khc theo yu c?u c?a khch hng

          Trong su?t nh??ng n?m ca?nh tranh va? ph?n ??u trn thi? tr???ng ti?m n?ng ta?i Vi?t Nam, v?n ?? ?a?o ???c kinh doanh lun ????c chu?ng ti ??a ln ha?ng ??u va? ?a? tr?? tha?nh m?t ?u ?i?m cu?a th??ng hi?u Chi? Pha?t - tr?c cao su.

          Tiu ch hng ??u cu?a Chi? Pha?t la? lao ??ng khng ng?ng ?? mang ??n cho qu khch hng nh?ng thnh ph?m v?i ch?t l??ng cao c?p t? nh?ng v?t li?u t?t nh?t, giao hng ?ng h?n, v?i gi c? h?p l nh?t, v di?ch vu? kha?ch ha?ng chuyn nghi?p nh?t.

         L m?t doanh nghi?p ?ang pht tri?n, chng ti lun c? g?ng c?i ti?n h? th?ng my mc c? kh c?a mnh v?i nh?ng cng ngh? tn ti?n nh?t hi?n nay.

         L m?t th??ng nghi?p v?ng b?n, chng ti ra s?c ??i m?i chnh mnh ?? tr? nn hon thi?n h?n trong cng tc qu?n l v hi?u qu? h?n trong s?n xu?t.
         Chng ti lao ??ng tch c?c nh?m nng cao uy tn v th??ng hi?u c?a mnh.

        Ch Pht mu?n g??i s?? tri n su s??c nh?t ??n quy? kha?ch ha?ng trong nh?ng n?m qua va? trn tro?ng t??ng c? h?i h??p ta?c gi??a hai bn.


   S?? tin t???ng cu?a kha?ch ha?ng chi?nh la? mu?c tiu ph?n ??u cu?a chu?ng ti.
          Chi? Pha?t hn ha?nh ????c h??p ta?c v??i quy? kha?ch ha?ng.

 b_rollers

4-Rollers_small

IMG_1150